Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ

 ОБЩИ УСЛОВИЯ

ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ CAD/CAM УСЛУГИ ЗА КОНФЕКЦИОНИРАНЕТО НА ОБЛЕКЛА

 

С тези Общи условия /ОУ/ се уреждат взаимоотношенията между „СИСТЕКС И КО” ЕООД като Технически изпълнител на услугите и потребителите – юридически лица /Клиенти/ на такива услуги.

І. УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ

1.1. Възлагането на услугите се извършва по поръчка на Клиента, с която се конкретизират, вида и обема на услугите, както и други съществени изисквания за тяхното изпълнение. При необходимост Изпълнителят изготвя оферта за исканите услуги.

1.2. При подаването на поръчката Клиентът е длъжен да предостави всички информациони материали, необходими за изпълнението й, както и да заяви специфичните си изисквания.

1.3. След получаването на заявката Изпълнителят уточнява условията за изпълнението на услугите, цената и срока за извършването им и потвърждава приемането на поръчката.

1.4. Подаването на поръчката от Клиента и приемането й от Изпълнителя може да бъде извършено на място в офиса на Изпълнителя, електронна поща или чрез куриер.

1.5. Изпратена по посочения ред поръчка се счита за сключен между страните договор за извършване на съответните услуги.

1.6. При постоянен средно месечен брой услуги от един Клиент, страните могат да сключат рамков договор за абонаментно обслужване, като отделните възлагания се конкретизират също с поръчки.

1.7. С подаването на поръчката, съответно с подписването на рамковия договор, се счита, че Клиентът е запознат и е съгласен с тези ОУ.

1.8. Срокът за изпълнение на поръчката тече от заплащане на дължимия аванс и предаване на необходимите документи на Изпълнителя.

1.9. Услугата се счита за изпълнена с предаване на съответните готови файлове или върху хартиен носител от Изпълнителя  на Клиента  по уговорен между страните начин и посочен в т. І.4. С изключение на получаването на материалите по изпълнението на възложените услуги в офиса на Изпълнителя, в останалите случаи разходите и рискът са за сметка на Клиента. Евентуалният отказ за получаване от Клиента не е основание за неплащане на съответната услуга.

ІІ. ЦЕНА НА УСЛУГИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Стойността на услугите се определят съгласно действащите към момента на възлагане на поръчката цени на Изпълнителя побликувани в интернет страницата му или договорени с Клиента формирани в зависимост от, сложността и срока на изпълнение на възложените услуги.

2.2. Цените за извършване на основните услуги без ДДС са публикувани на интернет страницата на Изпълнителя.

2.3. При голям обем услуги, цените могат да бъдат допълнително договаряни.

2.4.  В случай, че не е възможно цената да бъде определена точно към момента на възлагане на поръчката, цената се посочва ориентировъчно и се изчислява след извършването на услугите по горепосочения начин.

2.5. Цената за всяка поръчка се заплаща 40 % /четиридесет на сто/ авансово /от определената или ориентировъчна стойност/ и окончателно при изпълнението на услугата по някой от следните начини: в брой,  чрез наложен платеж или банков превод.

 НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

ІІІ. РЕКЛАМАЦИИ

3.1. В 7 /седем/ – дневен срок от изпълнението на съответната услуга Клиентът има право да направи рекламация по качеството на изпълнението й. Рекламации са допустими относно конкретно посочени части на съответния услуга.

3.2. Рекламации относно допуснати грешки се уважават без възражения. В останалите случаи основателността на рекламацията се установява.

3.3. В случай, че рекламацията е неоснователна и не е по вина на Изпълнителя, разходите за коригирането й са за сметка на Клиента. При основателна рекламация разходите за материали и корекция в рамките на услугата и доставка са за сметка на Изпълнителя.

3.4. В случай, че в 7 /седем/ – дневен срок от изпълнението на съответната услуга Клиентът не направи рекламация по посочения по-горе ред, се счита, че изпълнението на услугата е прието без възражения.

ІV. ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.1. Услугите се изпълняват съгласно правилата на добросъвестната търговска практика за съответната услуга и приетите от Изпълнителя изисквания на Клиента.

4.2. Изпълнителят отговаря за организиране на изпълнението на услугите и за извършването им в необходимия срок, със съответното качество и на договорената цена.

4.3. Отговорността на Изпълнителя се изключва при обективни обстоятелства извън неговия контрол, в т.ч. форсмажорни обстоятелства; действия /бездействия на държавни и административни органи или пощенски и куриерски фирми; грешна или не навреме подадена или неподадена информация необходима за изпълнението на поръчката, посочен от Клиента грешен пощенски или електронен адрес; дефекти и повреди във физическите или електронните носители на документите или в техническите средства, използвани при изпълнение на услугите; кражба, грабеж пожар или друго похищение; последяващи вреди или пропуснати ползи, настъпили извън рамката на услугата след предаване на готовата поръчка на Клиента; отказ или неполучаването в срок по уговорения начин на резултатите от изпълнената услуга – в последния случай Изпълнителят се задължава да пази документите, файлове и материалите на Клиента за срок от 6 /шест/ месеца, като рискът от повреждането или погиването им е за сметка на Клиента.

4.4. При предаването на услугите във вид на файлове чрез електронен носител или електрона поща съхранението и архивирането и предпазването от повреди се поема от Клиента, като Изпълнителя се задължава също да съхранява същите предадените файлове на Клиента в своята база данни в продължение на 12 / дванадесет / месеца.

V. НЕУСТОЙКИ

5.1. За забавено изпълнение на задълженията по сключения между страните договор неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 1% /едно на сто/ на ден от стойността на съответната поръчка, но не повече от 20% /двадесет на сто/ от общата дължима сума.

5.2. Изпълнителят не се счита в забава в случай, че неспазването на срока за изпълнение на съответната услуга се дължи на някоя от обстоятелствата, посочени в т. ІV.3.

VІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1. Изпълнителят се задължава да пази търговската тайна авторски права или други факти, данни, сведения и обстоятелства относно Клиента, които са му станали известни при или по повод изпълнението на услугите.

6.2. Задължението за конфиденциалност не изключва и правото на Изпълнителя да използва идентифициращите данни на Клиента в допустимите по закон случаи, както и за целите на своя фирмен маркетинг като напр. клиентски листи, рекламни материали, уебсайт линкове, статистически изследвания, маркетингови проучвания, публикации в пресата, интервюта и други подобни.

6.3.. При подаването на поръчките се приема, че Клиентът е съгласен личните му данни да бъдат използвани от Изпълнителя /вкл. неговите сътрудници, подизпълнители и партньори/ в обема и по начина, необходими за извършването на съответната услуга, както и за посочените в предходната точка фирмени цели, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

VII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

За неуредените въпроси в договора между страните, вкл. в тези ОУ, както и в случаите на спорове, се прилагат относимите разпоредби на действащото българско законодателство.

VIII. ДЕЙСТВИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

8.1. Тези ОУ са неразделна част от сключения между Изпълнителя и съответния Клиент договор и са достъпни на интернет страницата на Изпълнителя – www.systex.bg

8.2. Изпълнителят има право да променя ОУ за изпълнението на услугите. Измененията влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на Изпълнителя, с изключение на случаите на приетите заявки.

Изпратете ни запитване / Send us an inquiry

Прикачете файлове / Attach files

Как може да помогнем? / How can we help?

Чувствайте се свободни да зададете въпрос или просто да оставите коментар. / Feel free to ask us a question.


Приемам политиката за поверителност / I agree with the privacy policy